Skip to main content
Algemene voorwaarden GAT voor Mzani in Pernis

©2021 Vitaliteitspraktijk Mzani

Vitaliteitspraktijk Mzani
Pernisser Molenweg 41
3195 GG Pernis-Rotterdam

GAT – Privacy Statement
voor Alternatieve / Complementaire Therapeuten
Het onderstaande privacy-statement is opgesteld door Stichting Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten –
Nederlandlaan 234 – 2711 JH – Zoetermeer – KvK: 69709769 – st. geschil alternat thera NL63 INGB
0008108474 info@gatgeschillen.nl – Rijks erkend sinds 2017 gatgeschillen.nl, en waar nodig aangevuld.

Vitaliteitspraktijk Mzani behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring voor de toekomst te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze duidelijk door Vitaliteitspraktijk Mzani zijn bekendgemaakt.

Indien een bepaling van deze Privacyverklaring ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de privacyverklaring volledig van kracht blijven.

Artikel 1. Algemeen

 • Dit Privacyreglement beschrijft hoe Vitaliteitspraktijk Mzani handelend onder de naam Mzani (hierna de ‘Therapeut’) de privacy van de gebruiker van de website (hierna de ‘Gebruiker’, meervoud de ‘Gebruikers’) regelt en eerbiedigt en welke informatie over de Gebruiker van de website wordt verzameld. Daarbij beschrijft huidig document tevens hoe de Therapeut gegevens verzamelt, opslaat en gebruikt in de functie als alternatief/complementair zorgverlener. Dit is indien de gebruiker van de website gebruik maakt van de diensten van de Therapeut, wanneer dit het geval is, wordt naar de gebruiker van de website gerefereerd als de ‘Cliënt, meervoud de ‘Cliënten’.

Artikel 2. Toestemmingsverzoek en voorhouden privacyreglement
 • Bij gebruik van de website van de Therapeut, wordt deze privacy statement bij iedere Gebruiker onder de aandacht gebracht en gevraagd hiermee akkoord te gaan. Bovendien wordt aangegeven dat verder gebruik maken van de website betekend dat wordt ingestemd met het gebruik van cookies en huidig privacy statement.
  De Therapeut verzoekt de Gebruiker dit Privacyreglement voor gebruik van deze website eerst in zijn geheel te lezen en indien deze niet akkoord gaat met dit Privacyreglement, de website niet te gebruiken en onmiddellijk te verlaten

Artikel 3. Aard te bewaren informatie

Nu en in de toekomst verzamelt de Therapeut informatie over de Gebruikers van deze website. De Therapeut gebruikt de website voor de hieronder aangegeven doeleinden.

 • 3.1.  Indien de website van de Therapeut gebruik maakt van een webwinkel of andere wijze waarop producten kunnen worden afgenomen.

  Voor bestellingen via de website worden om daaraan te voldoen persoonsgegevens bewaard als naam, adres, leeftijd (leeftijd om handelingsbekwaamheid te toetsen – gerechtvaardigd belang), geslacht, e-mailadres en telefoonnummer.

 • 3.2.  Indien de website van de Therapeut een wijze heeft om informatie op te vragen (nieuwsbrief, of andere informatie) of informatie deelt met de Gebruiker

  Voor het opvragen van informatie via de website worden om daaraan te voldoen ook  persoonsgegevens bewaard als naam, adres, leeftijd (leeftijd om handelingsbekwaamheid te toetsen – gerechtvaardigd belang), geslacht, e-mailadres en telefoonnummer.

 • 3.3 Indien de website van de Therapeut een wijze heeft voor de Gebruiker om zich in te schrijven of aan te melden voor alternatieve zorg of indien de website hiermee adverteert of oproept tot het afnemen hiervan.


  (Gebruiker wordt Cliënt). De Therapeut verzamelt meer gegevens van een Cliënt dan van een standaard gebruiker.

  Voor elke Cliënt is de therapeut wettelijk verplicht een uitgebreid cliëntendossier bij te houden. Zie hiervoor artikel 3.4.

 • 3.4 De Therapeut houdt een dossier bij van elke Cliënt

  In dit dossier staan de volgende soort gegevens van de Client: naam, adres, leeftijd (leeftijd om handelingsbekwaamheid te toetsen – gerechtvaardigd belang), geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, medische gegevens, aantekeningen over de (geestelijke) gezondheidstoestand van de Cliënt, en gegevens  over de door de Therapeut uitgevoerde onderzoeken en behandelingen betreffende de Cliënt en de frequentie waarmee de Cliënt zorg afneemt van de therapeut. In het kort documenteert de Therapeut elke keer dat de Cliënt zorg afneemt wie welke zorg wanneer afneemt.

  De behandelovereenkomst wordt tevens opgenomen in het cliëntendossier. Het is mogelijk dat de Therapeut, met nadrukkelijke toestemming van de Cliënt, medische gegevens opvraagt bij een collega zorgverlener of bij een huisarts bijvoorbeeld. Dergelijke gegevens worden tevens opgenomen in het dossier.

 • 3.5 E-mailberichten

  Als e-mailberichten worden verzonden, kan zulke mail en/of bijbehorende informatie uit de e-mail worden opgeslagen in het kader
  van het doel waartoe deze e-mailberichten dienen.

Artikel 4. Doel bewaren informatie

 • 4.1 Administratie

  De informatie wordt voor verschillende doelen gebruikt. Bewaarde informatie (bewaartermijn is 7 jaar) zoals gemeld in artikel
  3.1 en 3.3 wordt gebruikt om bestellingen en leveringen daarvan of indien van toepassing alternatieve zorg conform contract af te
  werken en in rekening te brengen, voor de boekhouding en de afhandeling van eventuele geschillen. Ook informatie afkomstig uit
  artikel 3.3 of 3.5 kan voor dit doel worden bewaard.

 • 4.2 Verbetering diensten

  Verzamelde informatie genoemd in artikel 3.2, 3.3 en 3.5 en eventueel van 3.1 wordt gebruikt om de website te verbeteren en gebruikersgemak van onze website te optimaliseren.

 • 4.3 Marketing

  Ook kan verzamelde informatie zoals genoemd in punt 3 (met uitzondering van punt 3.4) worden gebruikt om gebruikers te wijzen op voor hen  interessante informatie. Verzamelde gegevens (nogmaals met uitzondering van gegevens  afkomstig van punt 3.4) worden gebruikt om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Het gaat hierbij om informatie die tijdens het bezoek aan onze website of via andere wegen door de gebruiker aan de Therapeut wordt verstrekt.
  Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor marketingdoeleinden en als geanonimiseerde statistische informatie voor klanten en zakelijke partners.

  Privacygevoelige gegevens, zoals bijvoorbeeld creditcardinformatie worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden beschikbaar gesteld. Om de kwaliteit van producten en diensten te kunnen optimaliseren, registreert de Therapeut, het gebruik van ondersteunende diensten bij producten, evenals gebreken of klachten ten aanzien van de producten. Het kan daarbij gaan om serienummers en informatie over de aankoop zoals bijvoorbeeld de aanschafdatum. Een gebruiker kan worden gevraagd informatie over zichzelf te verstrekken, ten behoeve van levering of  terugzenden van producten. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor commerciële doelen als een gebruiker klant is (AVG-grondslag: uitvoering overeenkomst en/of gerechtvaardigd belang) of als daar vooraf ondubbelzinnig toestemming voor is verleend conform de AVG.

 • 4.4 Het cliëntendossier

  1. De Therapeut is wettelijk verplicht van elke Cliënt een dossier bij te houden in een daarvoor bestemd cliëntendossier. De gegevens in dit dossier blijven 20 jaar bewaard. De gegevens in het dossier worden gebruikt om effectief zorg te kunnen verlenen. Daarbij kan de informatie gebruikt worden voor verscheidene andere doelen:
   (i) Financiële Administratie – Voor het opstellen van een factuur bijvoorbeeld.
   (ii) Geanonimiseerd bespreken tijdens een intervisie.

  2. De Therapeut kan met een collega-therapeut intervisie hebben en dan de Cliënt bespreken. Dit is geanonimiseerd; er is geen naar een persoon herleidbare informatie die wordt besproken.
   (iii) Informeren andere zorgverleners – Wanneer bijvoorbeeld de Therapeut afwezig is en een andere therapeut waarneemt, bij doorverwijzing naar een andere therapeut (vindt niet plaats zonder toestemming Cliënt).
   (iiii) Indien het cliëntendossier voor een ander doeleinde gedeeld wordt, wordt dit gedaan
   met toestemming van de Cliënt.
 • 4.5 Informatie op de zorgnota

  De Cliënt ontvang een zorgnota indien er alternatieve zorg is geleverd door de Therapeut. In de praktijk komt het erop neer dat deze na betaling per pin of contant direct wordt meegegeven of anders later met een wachtwoord per e-mail gestuurd wordt naar het door de Cliënt opgegeven e-mailadres.
  Op deze nota staat de volgende informatie van de Cliënt: Naam, Adres, Woonplaats, Geboortedatum, Kosten van het consult, omschrijving van de gegeven zorg soort, datum van de behandeling. Deze informatie is voor de administratie van de Cliënt en kan, indien de behandelingen van de therapeut in aanmerking komen voor vergoeding van een zorgverzekeringsmaatschappij, worden ingediend bij de vergoedende  zorgverzekeringsmaatschappij.

5. Veranderingen aan de Privacyreglement

In de toekomst kunnen de manier waarop informatie wordt gebruikt of ingezet en doelen waartoe dit gebeurt veranderen. De Therapeut zal in dat geval de veranderingen in een herziene Privacyreglement vermelden en deze op de website plaatsen. Gebruikers die niet akkoord zijn met een herziening van de Privacyreglement kunnen hun bezwaar sturen naar onderstaand correspondentieadres of e-mailadres zoals vermeld bij artikel 9. De Therapeut zal bezwaren respecteren en in acht nemen. Indien geen bezwaren worden ingediend, wordt de bezoeker geacht akkoord te gaan met de veranderingen indien gebruik wordt gemaakt van de website.

6. Wijzigingen gegevens of vragen over privacy

Indien de Gebruiker of de Cliënt de door de Therapeut bewaarde informatie wil wijzigen of laten schrappen of indien de Gebruiker of de Cliënt vindt dat de informatie wordt gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze is verstrekt, dan dient de Gebruiker of de Cliënt dit te melden aan de Therapeut dit kan via post of e-mail zoals vermeld bij artikel 9. De Therapeut zorgt dan voor aanpassing of schrapping van de gegevens, met uitzondering van de informatie die wettelijk vereist is of rechtstreeks met een gesloten overeenkomst samenhangt indien het bewaren van de informatie daarvoor noodzakelijk is.

Artikel 7. Veiligheid

De Therapeut gebruikt standaardtechnologieën om de veiligheid zoveel mogelijk te garanderen en toegang van onbevoegden zoveel mogelijk te verhinderen. Toch kan e.e.a. niet met volledige zekerheid worden  gegarandeerd. De Therapeut is niet aansprakelijk voor onbevoegd gebruik van in artikel 3 genoemde informatie of toegang tot de website. De Therapeut adviseert wachtwoorden regelmatig te veranderen en alleen te werken met een betrouwbare en veilige browser.

Artikel 8. Adres gebruiker website

Gebruikers en Cliënten zijn verplicht de Therapeut van adreswijzigingen en wijzigingen van andere contactgegevens op de hoogte te stellen. Zolang de Therapeut geen verhuisbericht of bericht wijziging andere contactgegevens ontvangt, worden de laatste bij de Therapeut bekende gegevens aangenomen als de juiste gegevens. Hieruit voortvloeiende  miscommunicatie of verkeerde bezorging is voor rekening en risico van de Gebruiker of Cliënt. Zolang een nieuw adres niet is doorgegeven blijft deze  aansprakelijk voor de Gebruiker of Cliënt bestelde producten die op het oude adres worden afgeleverd.

Artikel 9. Contact- en identiteitsgegevens

De Therapeut is bereikbaar via de volgende gegevens:
Volledige naam: Vitaliteitspraktijk Mzani, Tevens handelend onder de handelsnaam: Mzani
Correspondentie: Pernisser Molenweg 41, 3195 GG Pernis-Rotterdam
Bezoekadres: Pernisser Molenweg 41, 3195 GG Pernis-Rotterdam
en Van Eesterensingel 1 2951 CG Alblasserdam
Telefoon: 06-20751022
E-mail: praktijk.info@mzani.nl
Kvk-nummer: 59656689

Artikel 10. Aanvullende informatie

 • 10.1 Klachten betreffende de wijze van omgang met de informatie van de Gebruiker of Cliënt kunnen, indien gewenst, tevens worden gemeld via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

 • 10.2 Indien de Gebruiker of de Cliënt een foto of andere afbeelding deelt als onderdeel van de informatie genoemd in artikel 3, dan wordt deze foto of afbeelding tevens opgeslagen als informatie zoals vermeld in artikel 4.

 • 10.3 Indien er door de Cliënt of Gebruiker tevens gebruik wordt gemaakt van een programma of software voor het delen van informatie zonder inmenging van de Therapeut, is het mogelijk dat dit programma of deze software de informatie zelfstandig en zonder inmenging van de Therapeut deelt, verspreidt etc. De Therapeut kan niet instaan voor de wijze waarop het programma of software in een situatie beschreven in huidig artikel 10.3 omgaat met informatie. 10.4 Indien de Therapeut gebruik maakt van de diensten van een derde partij die fungeert als verwerker van informatie zoals beschreven in artikel 3, heeft de Therapeut een Verwerkersovereenkomst met deze partij afgesloten.

11. Cookies

De website van de Therapeut maakt eventueel gebruik van cookies. Hieronder staat aangevinkt welke cookies gebruikt worden en met welke doeleinde deze gebruikt worden. De cookies die momenteel gebruikt worden zijn:

 • 11.1 Session Cookies

  Cookies die tijdens het gebruik van de website worden gebruikt om de Gebruiker te herkennen en te helpen met navigeren bij de website. Deze cookies worden verwijderd na gebruik uiterlijk 15 dagen nadat deze zijn aangemaakt. Deze cookies worden veelal gebruikt bij websites met een webshop.

 • 11.2 Analytische Cookies

  Google Analytics Mzani gebruikt Google Analytics om informatie te verzamelen over hoe Gebruikers de website gebruiken. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde statistische informatie gewerkt die door ons wordt gebruikt om de werking van de website te analyseren en verbeteren. Door gebruik te maken van de website van Mzani geef je  toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals in dit privacy statement omschreven.


  Mzani maakt gebruik van Google Analytics op een privacy-vriendelijke manier, op basis van de  informatie die de Autoriteit Persoonsgegeven
  verstrekt op haar website. Dit houdt in dat Mzani de volgende stappen heeft ondernomen:
  met Google is een bewerkersovereenkomst afgesloten;
  jouw IP-adres wordt gemaskeerd;
  het delen van gegevens (met derde) is uitgeschakeld binnen Google Analytics;
  er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

  Google Analytics

  _ga,  wordt 2 jaar bewaard: Voor het identificeren van unieke bezoekers
  _gid, wordt maximaal 24 uur bewaard: Voor het identificeren van unieke bezoekers
  _gat, wordt 1 minuut bewaard. Voor het beperken van het aantal internetverzoeken
  _utma, wordt 2 jaar bewaard: Houdt unieke gebruikers en sessies bij. Dit cookie wordt  bijgewerkt zodra er gegevens naar Google Analytics verstuurd worden.
  _utmt, wordt maximaal 10 minuten bewaard: Voor het beperken van het aantal internetverzoeken
  _utmb, wordt maximaal 30 minuten bewaard: Wordt gebruikt om nieuwe sessies en paginabezoeken te detecteren. Dit cookie wordt bijgewerkt zodra er gegevens naar Google Analytics verstuurd worden.
  _utmz, wordt maximaal 6 maanden bewaard: Slaat de herkomst (sites/zoekmachines) op van hoe u op onze website bent gekomen. 
  _utmv wordt maximaal 2 jaar bewaard: Wordt gebruikt voor maatwerkrapportges op bezoekersniveau.

 • 11.3 Sociale Media

  Op onze website zijn privacy-vriendelijke buttons en/of links opgenomen om webpagna’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter en LinkedIn. Hierbij worden geen (tracking) cookies geplaatst en jouw online gedrag op onze website wordt
  niet gevolgd. Het gebruik van dit soort media (via derden) is op eigen risico. Mzani raadt je in elk geval aan ook eerst de privacyverklaring(en) van deze derden erop na te slaan alvorens je van dit soort diensten gebruik maakt. Mzani houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de omgang met jouw persoonsgegevens door zulke derden.

Mzani, Pernis, 1 juni 2021