Skip to main content

Cookie/privacyverklaring

Vitaliteitspraktijk Mzani,

gevestigd aan

Pernisser Molenweg 41 
3195 GG Pernis-Rotterdam,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze cookie/privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.mzani.nl
Vitaliteitspraktijk Mzani
Pernisser Molenweg 41
3195 GG Pernis-Rotterdam
+31 6 20751022

Monique van Kwawegen-Koper is de Functionaris Gegevensbescherming van Vitaliteitspraktijk Mzani. Zij is te bereiken via prakijk.info@mzani.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken


Vitaliteitspraktijk Mzani verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Via de afsprakenfunctie op deze website:

  •  Voor- en achternaam
  •  Geslacht
  •  Telefoonnumme
  • E-mailadres

In het cliëntendossier:

zie het intakeformulier dat te downloaden is via de webpagina: Intakeformulier.
Daarnaast natuurlijk de gegevens die tijdens de behandelingen naar voren komen.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via praktijk.info@mzani.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vitaliteitspraktijk Mzani verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de juiste therapie en/of behandeling te kunnen aanbieden. Zonder de vermelde gegevens zouden we je steeds weer dezelfde vragen moeten stellen.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vitaliteitspraktijk Mzani bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Mzani is wettelijk verplicht om de behandelgegevens en de daarbij horende persoonsgegevens 20 jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vitaliteitspraktijk Mzani verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Vitaliteitspraktijk Mzani blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Onze website wordt technisch onderhouden door Helène Grootenboer, webbouwer en -beheerder bij Ontwerpmevrouw. Zij kan de gegevens inzien die jij invult bij de afsprakenkalender. Mzani en Ontwerpmevrouw hebben een verwerkingsovereenkomst opgesteld en ondertekend.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vitaliteitspraktijk Mzani gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Vitaliteitspraktijk Mzani gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://onwerpmevrouw.nl/cookies-verwijderen-uit-je-browsers/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door Google.

Deze gebruiken we om te kunnen meten waar de belangstelling van onze bezoekers naar uitgaat, via welk kanaal de bezoeker op onze site komt en om de werking van de website te verbeteren

Verder staan op de websites links naar onze social media accounts bij Facebook, Instagram en LinkedIn.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of, als je geen cliënt wordt van Vitaliteitsprakijk Mzani, te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vitaliteitspraktijk Mzani en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar praktijk.info@mzani.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Vitaliteitspraktijk Mzani wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vitaliteitspraktijk Mzani neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via praktijk.info@mzani.nl, of stuur ons een brief op het bovenaan deze verklaring vermelde adres.