Skip to main content
Algemene voorwaarden voor Mzani in Pernis

Algemene Voorwaarden (AV) van “Vitaliteitspraktijk Mzani”, praktijk voor geneeskundige therapie (hierna: Vitaliteitspraktijk Mzani), gevestigd te Pernis en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59656689. De Algemene Voorwaarden zijn onder hetzelfde nummer bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd. Uitsluitend deze algemene voorwaarden gelden. Afwijkende voorwaarden worden niet geaccepteerd.

Vitaliteitspraktijk Mzani behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor de toekomst te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze duidelijk door Vitaliteitspraktijk Mzani zijn bekendgemaakt.

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 1. Algemeen

 • 1.

  Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Vitaliteitspraktijk Mzani en een cliënt.

 • 2.

  De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Vitaliteitspraktijk Mzani, voor de uitvoering waarvan door Vitaliteitspraktijk Mzani derden dienen te worden betrokken.

 • 3.

  Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

   

Artikel 2. Behandeling
 • 1.

  De overeenkomst tussen Vitaliteitspraktijk Mzani en de cliënt wordt aangegaan voor de duur van de behandeling.

 • 2.

  Vitaliteitspraktijk Mzani zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; op Vitaliteitspraktijk Mzani rust een inspanningsverbintenis. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

 • 3.

  Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan Vitaliteitspraktijk Mzani worden medegedeeld.

 • 4.

  Vitaliteitspraktijk Mzani heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 • 5.

  Indien door Vitaliteitspraktijk Mzani of door Vitaliteitspraktijk Mzani ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de cliënt of een door de cliënt aangewezen locatie, draagt de cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 • 6.

  Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling – weekenddagen niet meegeteld – te worden afgezegd. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak behoudt Vitaliteitspraktijk Mzani zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Artikel 3. Betaling en incassokosten

 • 1. 

  Betaling dient steeds te geschieden na behandeling via een PIN-transactie (direct), contant (direct) of overschrijving binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Vitaliteitspraktijk Mzani aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Vitaliteitspraktijk Mzani is gerechtigd om periodiek te factureren.

 • 2. 

  Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 • 3.

  Indien de cliënt in verzuim verkeert, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente exclusief omzetbelasting. 

 • 4.

  Indien Vitaliteitspraktijk Mzani echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de cliënt een zakelijke cliënt is, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de cliënt worden verhaald. De cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

 • 1. 

  Vitaliteitspraktijk Mzani is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Vitaliteitspraktijk Mzani is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Vitaliteitspraktijk Mzani is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd.

 • 2. 

  Indien Vitaliteitspraktijk Mzani aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Vitaliteitspraktijk Mzani beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

 • 3.

  Vitaliteitspraktijk Mzani is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 • 4.

  Vitaliteitspraktijk Mzani is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of medicijnen. De leverancier van deze supplementen, medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk. Vitaliteitspraktijk Mzani zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, medicijnen.

 • 5.

  De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Vitaliteitspraktijk Mzani .

Artikel 5. Privacy

 • Vitaliteitspraktijk Mzani zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover Vitaliteitspraktijk Mzani daartoe verplicht is of toestemming heeft verkregen.

 • 1.

  Vitaliteitspraktijk Mzani verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

  Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  Via de afsprakenfunctie op deze website:

  •  Voor- en achternaam
  •  Geslacht
  •  Telefoonnumme
  • E-mailadres

  In het cliëntendossier:

  zie het intakeformulier dat te downloaden is via de webpagina: Intakeformulier.
  Daarnaast natuurlijk de gegevens die tijdens de behandelingen naar voren komen.

 • 2.

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via praktijk.info@mzani.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 • 3.

  Vitaliteitspraktijk Mzani verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  – Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  – Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  – Je de juiste therapie en/of behandeling te kunnen aanbieden. Zonder de vermelde gegevens zouden we je steeds weer dezelfde vragen moeten stellen.

 • 4.

  Vitaliteitspraktijk Mzani bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Mzani is wettelijk verplicht om de behandelgegevens en de daarbij horende persoonsgegevens 20 jaar te bewaren.

 • 5.

  Vitaliteitspraktijk Mzani verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Vitaliteitspraktijk Mzani blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  Onze website wordt technisch onderhouden door Helène Grootenboer, webbouwer en -beheerder bij Ontwerpmevrouw. Zij kan de gegevens inzien die jij invult bij de afsprakenkalender. Mzani en Ontwerpmevrouw hebben een verwerkingsovereenkomst opgesteld en ondertekend.

 • 6.

  Vitaliteitspraktijk Mzani verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Vitaliteitspraktijk Mzani blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  Onze website wordt technisch onderhouden door Helène Grootenboer, webbouwer en -beheerder bij Ontwerpmevrouw. Zij kan de gegevens inzien die jij invult bij de afsprakenkalender. Mzani en Ontwerpmevrouw hebben een verwerkingsovereenkomst opgesteld en ondertekend.

 • 7.

  Vitaliteitspraktijk Mzani gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.

  Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Vitaliteitspraktijk Mzani gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

  Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

  Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

  Zie voor een toelichting: https://onwerpmevrouw.nl/cookies-verwijderen-uit-je-browsers/

  Op deze website worden ook cookies geplaatst door Google.

  Deze gebruiken we om te kunnen meten waar de belangstelling van onze bezoekers naar uitgaat, via welk kanaal de bezoeker op onze site komt en om de werking van de website te verbeteren

  Verder staan op de websites links naar onze social media accounts bij Facebook, Instagram en LinkedIn.

 • 8.

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of, als je geen cliënt wordt van Vitaliteitsprakijk Mzani, te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vitaliteitspraktijk Mzani en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar praktijk.info@mzani.nl.

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

  Vitaliteitspraktijk Mzani wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 • 9.

  Vitaliteitspraktijk Mzani neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via praktijk.info@mzani.nl, of stuur ons een brief op het bovenaan deze verklaring vermelde adres.

Artikel 6. Beëindiging overeenkomst

 • 1. 

  Tenzij anders is bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van de behandeling.

 • 2. 

  Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien;

  • de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.

  •  

   voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen

 • 3.

  Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Vitaliteitspraktijk Mzani, zal Vitaliteitspraktijk Mzani in overleg met de cliënt zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de cliënt toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Vitaliteitspraktijk Mzani extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de cliënt in rekening gebracht. De cliënt is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Vitaliteitspraktijk Mzani anders aangeeft.

Artikel 7. Vrijwaring

 • De cliënt vrijwaart Vitaliteitspraktijk Mzani voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Vitaliteitspraktijk Mzani toerekenbaar is. Indien Vitaliteitspraktijk Mzani uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de cliënt gehouden Vitaliteitspraktijk Mzani zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Vitaliteitspraktijk Mzani, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Vitaliteitspraktijk Mzani en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de cliënt.

Artikel 8. Toepasselijk recht en geschillen

 • 1.

  Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Vitaliteitspraktijk Mzani partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 • 2.

  De rechtbank van Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 • 3.

  Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 9. Klachten

 • Natuurgeneeskundig therapeut M.J.M. van Kwawegen is aangesloten bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten. Heeft u klachten over de behandeling dan is het goed om dat kenbaar te maken. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op dan kunt u gebruik maken van een klachtprocedure. U kunt de geschilleninstantie hiervan op de hoogte stellen.